Regulamin

REGULAMIN KONKURSU WW OKNA WROCŁAW

na stronie: www.wwokna.pl
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2018 r.

§ 1. Konkurs

 1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Network Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzechów 446B, 38- 100 Strzyżów, NIP 819-166-52-40, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma WW Okna Wrocław, ul. Jaracza 75D oraz firma Stator Piotr Wojtasik, ul. Rymera 8, 44-270 Rybnik,
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.wwokna.pl.

§ 3. Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się na stronie wwokna.pl
 2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Konkurs trwa od 18.06.2018 do 22.06.2018. Konkurs został przedłużony, dogrywka nastąpiła od 22.06.2018 r. do 24.06.2018 r. do godz. 24.00.
 5. W czasie konkursu uczestnicy wykonują polecenie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na postawione przez organizatora pytanie:

Firma OKNA i BRAMY Wrocław kibicuje sportowcom!

Pomóż nam, wymyśl tekst dopingujący REPREZENTACJĘ POLSKI NA MŚ W ROSJI z użyciem słów bramy Wrocław i okna Wrocław.

 1. Każdy użytkownik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, pod warunkiem że wyśle wpisy o różnej treści.
 2. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na stronie internetowej, na której odbywa się konkurs.
 3. Organizator konkursu będzie udostępniał najciekawsze wpisy na portalu Facebook i komunikował się z uczestnikami za jego pośrednictwem. Użytkownicy mogą komentować i udostępniać wszystkie posty, ale działania te nie wpływają w żaden sposób na wynik konkursu. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a konkurs nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowany, popierany ani z nim związany. Administrator konkursu korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez wsparcia i pomocy ze strony serwisu. Uczestnik konkursu dobrowolnie dostarcza wszelkie informacje organizatorowi, tym samym zwalnia serwis społecznościowy z odpowiedzialności.
 4. Polubienie fanpage firmy WW Okna Wrocław nie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Pozwala jednak śledzić jego przebieg.
 5. Nagrodami w konkursie są:
  • 3 piłki z autografem Łukasza Piszczka (ambasadora marki Krispol),
  • 3 koszulki z autografem Łukasza Piszczka (ambasadora marki Krispol),
  • 5 par okularów w barwach reprezentacji,
  • 100 selfie sticków,
  • karty do gry,
  • bony rabatowe na usługi firmy.
 6. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 300 znaków ze spacjami.
 7. Uczestnik konkursu, wysyłając odpowiedź w formularzu konkursowym znajdującym się na stronie www.wwokna.pl oświadcza tym samym, że akceptuje regulamin konkursu i wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 9. Do konkursu można zgłaszać jedynie teksty własnego autorstwa.
 10. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
 11. W konkursie mogą brać udział jedynie takie treści, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie zostały nagrodzone w żadnym innym konkursie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania wpisów, które nie spełniają warunków konkursu oraz do moderacji przesłanych przez uczestnika treści.
 13. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do swoich tekstów na rzecz Organizatora, bez ograniczeń ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tekstu, tworzenia określoną techniką egzemplarzy, w zakresie obrotu tekstem, w zakresie rozpowszechniania tekstu: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wielokrotne publikowanie tekstu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród

 1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Organizator wybierze i nagrodzi najciekawsze zgłoszenia.
 2. Ocena dokonywana przez Organizatora w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
 3. Wyłonienie laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż do 27.06.2018.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail. Oficjalna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie wwokna.pl
 5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł nawiązać z autorem kontaktu mailowego (w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników), nagroda przechodzi na nowo wybranego zwycięzcę.
 6. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia/nicka w publikacjach internetowych.
 7. Zdjęcia nagród mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 8. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 10. Nagrody zostaną przesłane kurierem lub pocztą.
 11. Koszty wysyłki pokrywa organizator konkursu.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Network Sp. z o.o. Dobrzechów 446B 38-100 Strzyżów NIP 819-166-53-40. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z regulaminem.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie wszystkich danych osobowych wprowadzonych do bazy danych organizatora lub podanych przez nich w innej formie w związku z konkursem oraz na późniejsze przetwarzanie danych na potrzeby niniejszego konkursu. Uczestnicy udzielają również zgody firmie Network Sp. z o.o. na wykorzystanie niniejszych danych osobowych w celach marketingowych (oferty produktów, usług, wydarzenia itd.).
 3. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 4. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 5. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik konkursu dostarcza wszelkie informacje organizatorowi, tym samym zwalnia serwis społecznościowy z odpowiedzialności.
 2. Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez organizatora w związku z niespełnieniem przez danego użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia procesu przeprowadzania niniejszego konkursu oraz do dyskwalifikacji każdej osoby, która narusza zasady wysyłania zgłoszeń.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 9. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
gadu-gadu ikona Zadaj pytanie on-line